VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 177

z 26. marca 2008

 

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu:

6016/2008

Predkladateľ:

minister zdravotníctva

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B.           ukladá

predsedovi vlády

B.1.               zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády SR v Zbierke zákonov SR.

Vykoná:              predseda vlády

 

Uznesenie vlády SR číslo 177/2008                            strana 1