UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1102

zo 16. novembra 2004

 

k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004

 

Číslo materiálu:

22987/2004

Predkladateľ:

minister zahraničných vecí

Vláda

A.          schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu

A.1.               Martina Pada, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, do Belgického kráľovstva 19. 11. 2004,

A.2.               Jána Kotuľu, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, do Rakúskej republiky 18. 11. a 26. 11. 2004,

A.3.               Ľubomíra Plaia, predsedu Úradu pre štátnu službu, do Holandského kráľovstva 21. až 23. 11. 2004,

A.4.               Dušana Podhorského, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, do Švajčiarskej konfederácie 21. až 26. 11. 2004;

B.           schvaľuje prijatie

B.1.               Ursuly Plassnik, ministerky zahraničných vecí Rakúskej republiky

16.  11. 2004

 

                            Eduardom Kukanom, ministrom zahraničných vecí,

B.2.               Luca Friedena, ministra obrany Luxemburského veľkovojvodstva

23. 11. 2004

 

Jurajom Liškom, ministrom obrany,

B.3.               Etele Baráth, ministerky Maďarskej republiky zodpovednej za Európske záležitosti

23. 11. 2004

 

Lászlóm Gyurovszkym, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja;

C.          zrušuje zahraničnú pracovnú cestu

C.1.               Vladimíra Palka, ministra vnútra, do Belgického kráľovstva 19. 11. 2004, schválenú uznesením vlády SR č. 1063/2004,

C.2.               Jána Tušima, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR, do Spojených štátov amerických 29. 11. až 3. 12. 2004, schválenú uznesením vlády SR č. 1009/2004,

C.3.               Marty Žiakovej, predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR, do Švédskeho kráľovstva 22. až 24. 11. 2004;

D.          dodatočne zrušuje prijatie

D.1.               Rafaela Bielsu, ministra zahraničných vecí Argentínskej republiky 9. a 10. 11. 2004 Eduardom Kukanom, ministrom zahraničných vecí, schválené uznesením vlády SR č. 1009/2004.

Vykonajú:              príslušní ministri

príslušní štátni tajomníci
predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

predseda Úradu pre štátnu službu