VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 184

zo 4. marca 2009

             

k harmonogramu úloh akčného plánu rozvoja verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou

 

Číslo materiálu:

5694/2009

Predkladateľ:

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               harmonogram úloh akčného plánu rozvoja verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou;

B.           ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.1.               v spolupráci s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z harmonogramu úloh akčného plánu

                                                 do 31. decembra 2010

C.          odporúča

predsedom samosprávnych krajov
primátorom miest

C.1.               realizovať úlohy vyplývajúce z harmonogramu úloh akčného plánu

                                                 do 31. decembra 2010.

Vykonajú:               minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Na vedomie:              predsedovia samosprávnych krajov

primátori miest

 

Uznesenie vlády SR číslo 184/2009                            strana 1