UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 1010

z 24. októbra 2001

 

k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog v roku 2001

 

Číslo materiálu:

7032/2001

Predkladateľ:

minister zahraničných vecí

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do Fondu Programu OSN na kontrolu drog v roku 2001 vo výške 30 000 USD;

B.           ukladá             

ministrovi zahraničných vecí

 

B.1.               zabezpečiť úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky v zmysle bodu A. 1 tohto uznesenia.

15. november 2001.

Vykoná:              minister zahraničných vecí