VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 609

z 10. septembra 2008

             

k návrhu 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015

 

Číslo materiálu:

19677/2008

Predkladateľ:

minister zdravotníctva

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015;

B.           ukladá

ministrovi zdravotníctva

B.1.               zabezpečiť realizáciu 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015

                                                 od 1. januára 2009

B.2.               predložna rokovanie vlády informatívnu správu o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015

                                                 do 31. marca 2011

B.3.               predložiť na rokovanie vlády správu o realizácii 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015

                                                 do 31. marca 2016

C.          odporúča              

predsedom samosprávnych krajov
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska
primátorom miest
starostom obcí

C.1.               podieľať sa vecne a finančne na plnení 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015,

splnomocnenkyni vlády SR pre rómske komunity

C.2.               vecne a metodicky spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR pri realizácii 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015.

Vykonajú:              minister zdravotníctva

splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Na vedomie:               predsedovia samosprávnych krajov

predseda Združenia miest a obcí Slovenska

prezident Únie miest Slovenska

 

Uznesenie vlády SR číslo 609/2008                            strana 2