UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 241

z 13. marca 2002

 

k návrhu účasti delegácie SR na 6. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite konanej 7. – 19. apríla 2002 v Haagu

 

Číslo materiálu:

1639/2002

Predkladateľ:

minister životného prostredia

Vláda

A.          súhlasí

A.1.               s účasťou delegácie SR na 6. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa bude konať 7. - 19. apríla 2002 v Haagu, Holandské kráľovstvo,

A.2.               s návrhom smernice pre postup delegácie SR na 6. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite;

B.           schvaľuje

B.1.               László Miklósa, ministra životného prostredia

za vedúceho delegácie,

B.2.               Jána Kuderjavého, veľvyslanca SR v Holandskom kráľovstve

za alternáta vedúceho delegácie;

C.          poveruje

vedúceho delegácie

C.1.               vymenovať ďalších členov delegácie

                                                 do 30. marca 2002

 

 

D.          ukladá

ministrovi životného prostredia

D.1.               požiadať ministra zahraničných vecí o vystavenie príslušných poverovacích listín pre členov delegácie

                                                 do 30. marca 2002

D.2.               predložiť vláde informáciu o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite

                                                 do 30. júna 2002.

Vykonajú:              minister životného prostredia

                            minister zahraničných vecí