VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 614

zo 17. augusta 2005

 

k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. júnu 2005

 

Číslo materiálu:

14411/2005

Predkladateľ:

podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, podpredseda vlády a minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               správu o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. júnu 2005;

B.           ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi školstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.1.               uzavrieť zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na projekty schválené do 30. júna 2005 s výnimkou tých, pri ktorých sa vyžaduje vykonanie verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

                                                 do 30. septembra 2005

B.2.               uzavrieť zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na projekty schválené do 30. júna 2005, na ktoré sa vyžaduje vykonanie verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

                                                 do 31. októbra 2005

 

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

B.3.               prijať opatrenia na urýchlenie procesu schvaľovania projektov a uzatvárania zmlúv o nenávratný finančný príspevok v rámci JPD NUTS II Cieľ 2

                                                 do 30. septembra 2005

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.4.               prijať opatrenie na urýchlenie čerpania zálohovej platby prijatej v roku 2004 pre SOP Priemysel a služby a CIP EQUAL

                                                 do 2. septembra 2005

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva

B.5.               prijať opatrenie na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov SOP Priemysel a služby, OP Základná infraštruktúra, JPD NUTS II Cieľ 2, JPD NUTS II Cieľ 3, SOP Ľudské zdroje – Ministerstvo školstva, CIP INTERREG III A, CIP EQUAL

                                                 do 30. septembra 2005

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi školstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva

B.6.               prijať postupy na kvantifikáciu a preukazovanie pomoci marginalizovaným rómskym skupinám poskytovanej v rámci opatrení v SOP Ľudské zdroje, SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a OP Základná infraštruktúra, na ktoré sa vzťahuje zvýhodnená miera spolufinancovania 80 : 20

                                                 do 30. septembra 2005

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

B.7.               aktualizovať Koncepciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov

                                                 do 15. septembra 2005

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi vnútra
ministrovi školstva
ministrovi zdravotníctva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi životného prostredia
predsedovi Úradu pre štátnu službu
predsedníčke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
predsedovi Štatistického úradu SR

B.8.               v súvislosti s oneskoreným kontrahovaním alokovaných prostriedkov finančného memoranda PHARE 2003 zabezpečiť ukončenie implementácie projektov vrátane grantových schém

                                                 do 30. novembra 2006

C.          odporúča

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi životného prostredia
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi školstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

C.1.               uzavrieť zmluvy o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov vyčlenené pre Slovenskú republiku na obdobie rokov 2004 – 2006

                                                 do 30. júna 2006

guvernérovi Národnej banky Slovenska

C.2.               v súvislosti s oneskoreným kontrahovaním alokovaných prostriedkov finančného memoranda PHARE 2003 zabezpečiť ukončenie implementácie projektu

                                                 do 30. novembra 2006.

Vykonajú:              podpredseda vlády a minister hospodárstva

podpredseda vlády a minister financií

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister životného prostredia

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

minister pôdohospodárstva

minister školstva

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

minister vnútra

minister zdravotníctva

predseda Úradu pre štátnu službu             

predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

predseda Štatistického úradu SR

Na vedomie:              guvernér Národnej banky Slovenska

 

Uznesenie vlády SR číslo 614/2005                            strana 2