VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 803

z 12. októbra 2005

 

k správe o stabilizačnom násype v Handlovej

 

Číslo materiálu:

17206/2005

Predkladateľ:

minister životného prostredia

Vláda

A.          berie na vedomie

A.1.               správu o stabilizačnom násype v Handlovej s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

B.           ukladá

ministrovi životného prostredia

B.1.               zabezpečovať naďalej na stabilizačnom násype v údolí Handlovky merania a pozorovania vodohospodárskych objektov a výsledky pozorovaní každoročne zahrnúť do správy o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

                                                 každoročne do 30. apríla

B.2.               vyrovnať majetkovo-právne objekty a pozemky na stabilizačnom násype v údolí Handlovky

                                                 do 30. júna 2006.

Vykoná:              minister životného prostredia

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 803/2005                             strana 1