VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 681

z 15. augusta 2007

 

k návrhu stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky

2007 – 2010

 

Číslo materiálu:

13802/2007

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra - predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky           2007 –  2010 (ďalej len „stratégia“) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B.           ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.1.               zabezpečiť vypracovanie návrhu zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a predložiť ho na rokovanie vlády

                                                 do 30. júna 2008

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi zdravotníctva
ministrovi kultúry
ministrovi obrany
ministrovi hospodárstva
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

 

 

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi životného prostredia

B.2.               rozpracovať stratégiu formou koncepcií a programov prevencie a každoročne v nich definovať úlohy v rámci svojho rezortu

                                                 do 15. decembra 2007

B.3.               predkladať Rade vlády SR pre prevenciu kriminality správy o stave plnenia úloh v prevencii a prioritách prevencie na nasledujúce obdobie

                                                 každoročne do 30. januára a priebežne podľa programu zasadaní rady

B.4.               na základe návrhov svojich pracovísk pre prevenciu každoročne vyčleňovať finančné prostriedky v rámci rozpočtu svojho rezortu na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo stratégie

                                                 priebežne v rokoch 2008 – 2010

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra - predsedovi Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

B.5.               vydať stratégiu vo forme brožúry v potrebnom náklade pre orgány, koordinátorov a subjekty prevencie na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a zainteresované inštitúcie

                                                 do 30. septembra 2007

B.6.               činnosť Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zamerať na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo stratégie

                                                 priebežne v rokoch 2007 – 2010

B.7.               predkladať od roku 2008 na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie v predchádzajúcom roku a prioritách prevencie na nasledujúce obdobie

                                                 každoročne do 30. apríla nasledujúceho roka

B.8.               zabezpečiť priebežné dopĺňanie stratégie o úlohy vyplývajúce z implementácie dokumentov orgánov OSN, Rady Európy a Európskej únie (EUCPN – Európskej siete pre prevenciu kriminality) do dokumentov Slovenskej republiky a o opatrenia na zabezpečenie výskumu v prevencii kriminality a ďalšej profesionalizácie výkonných pracovníkov prevencie kriminality

                                                 priebežne v rokoch 2007 – 2010

prednostom obvodných úradov v sídle kraja

B.9.               prijať opatrenia na ustanovenie a kompletizáciu komisií pre prevenciu protispoločenskej činnosti ako orgánov obvodných úradov v sídle kraja, ktoré iniciujú a koordinujú preventívne aktivity v pôsobnosti úradov

                                                 do 31. decembra 2007

B.10.           zriadené funkcie koordinátorov prevencie protispoločenskej činnosti organizačne začleniť v kancelárii prednostu bez kumulovania ich pracovnej náplne s inými úlohami

                                                 do 31. decembra 2007

B.11.           zabezpečiť rozpracovanie stratégie formou krajských programov prevencie, stanoviť priority na jednotlivé roky a zabezpečiť ich realizáciu prostredníctvom komisií a koordinátorov prevencie protispoločenskej činnosti

                                                 do 31. decembra 2007

B.12.           predkladať Rade vlády SR pre prevenciu kriminality správy o stave plnenia úloh v prevencii a o prioritách prevencie na nasledujúce obdobie

                                                 priebežne podľa zasadaní rady

B.13.           spolupracovať pri plnení úloh B. 9 a B. 12 tohto uznesenia so samosprávnymi krajmi, samosprávami miest a obcí

                                                 priebežne

C.          žiada

predsedov samosprávnych krajov

C.1.               spolupracovať pri plnení úloh B. 9 a B. 12 tohto uznesenia s prednostami krajských úradov a s prednostami obvodných úradov v sídle kraja;

D.          zrušuje

D.1.               uznesenie vlády SR č. 286 z 23. apríla 2003 k návrhu Stratégie prevencie kriminality v SR (aktualizácia na roky 2003 – 2006).

Vykonajú:              podpredseda vlády a minister vnútra

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

podpredseda vlády a minister školstva

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

minister zdravotníctva

minister kultúry

minister obrany

minister hospodárstva

minister pôdohospodárstva

minister výstavby a regionálneho rozvoja

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

minister životného prostredia

prednostovia obvodných úradov v sídle kraja

Na vedomie:              generálny prokurátor

predseda Najvyššieho súdu SR

predseda Združenia miest a obcí Slovenska

predsedovia samosprávnych krajov

predseda Rady STV

predseda Rozhlasovej rady

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 681/2007                            strana 3